Mirtinas smugis online dating foreign dating sites divorced women

Posted by / 24-Dec-2017 19:05

Mirtinas smugis online dating

Tokio pobūdžio įmonių pranešimą gaunančios valstybės narės institucija naudoja šią informaciją kaip pranešimo per RAPEX pagrindą (kai atitinkami visi 12 straipsnio 1 dalyje nustatyti pranešimo per RAPEX kriterijai) ir, gavusi įmonių pranešimą, nedelsdama išsiunčia RAPEX pranešimą. Pranešančiosios institucijos Apie ir privalomąsias, ir savanoriškąsias priemones per RAPEX praneša nacionalinė RAPEX ryšių palaikymo institucija, atsakinga už visą informaciją, kurią per sistemą perduoda jo šalis (). Pranešimas per RAPEX apie įmonių pranešimus Pagal BGSD 5 straipsnio 3 dalį gamintojai ir platintojai turi (tuo pat metu) pateikti informaciją apie pavojingą gaminį visų valstybių narių, kuriose pavojingas gaminys pateiktas, kompetentingoms institucijoms.

Jeigu savanoriškosios priemonės priimtos pagal gamintojo ar platintojo ir valstybės narės institucijos susitarimą arba remiantis institucijos rekomendacija gamintojui ar platintojui, pranešimas per RAPEX pateikiamas iš karto, sudarius tokį susitarimą arba priėmus tokią rekomendaciją. Tokio pranešimo sąlygos ir išsami informacija apie jį pateikta BGSD I priede.

Naujų gairių struktūrą ir turinį prireikus galima atitinkamai pritaikyti, įtraukiant į jas nuostatas dėl pranešimo tvarkos, nustatytos pagal 2008 m. 339/93 ( Gairės skirtos visoms valstybių narių institucijoms, kurios veikia vartotojų gaminių saugos srityje ir dalyvauja RAPEX tinkle pagal Direktyvą 2001/95/EB, įskaitant rinkos priežiūros institucijas, atsakingas už vartotojų gaminių atitikties saugos reikalavimams stebėseną, ir už išorės sienų kontrolę atsakingas institucijas.

Komisija turėtų remtis gairėmis naudodamasi RAPEX ir taikydama pranešimo tvarką pagal Direktyvos 2001/95/EB 11 straipsnį, PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ: 1 straipsnis Bendrijos skubaus keitimosi informacija sistemos (RAPEX), nustatytos pagal Direktyvos 2001/95/EB 12 straipsnį, ir pranešimo tvarkos, nustatytos pagal tos direktyvos 11 straipsnį, naudojimo gairės nustatytos šio sprendimo priede. 3 straipsnis Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

BGSD II priedo 8 punkte nustatyta: „Komisija 15 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka parengia ir reguliariai atnaujina Komisijos ir valstybių narių naudojimosi RAPEX rekomendacijas.“ Be to, BGSD 11 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pranešimo per RAPEX tvarkai parengtomis gairėmis taip pat turėtų būti reglamentuojami įvairūs pagal BGSD 11 straipsnį nustatytos pranešimų teikimo tvarkos aspektai.

Taigi gairėmis reglamentuojamas pagal BGSD 12 straipsnį nustatytos pranešimo per RAPEX tvarkos veikimas ir valdymas, taip pat pagal BGSD 11 straipsnį nustatyta pranešimo tvarka.

Tačiau siekiant supaprastinti praktinį BGSD 12 straipsnio 1 dalies taikymą ir išvengti nereikalingo pranešimų per RAPEX dubliavimo, su valstybėmis narėmis susitarta, kad pranešimą per RAPEX turėtų teikti tik ta valstybė narė, kurioje įsisteigęs pranešantysis gamintojas (platintojas) (toliau – pagrindinė valstybė narė).

Pagal BGSD valstybių narių dalyvavimas RAPEX yra privalomas, todėl valstybės narės teisiškai įpareigotos teikti Komisijai pranešimą, kai atitinkami šie keturi pranešimo kriterijai: gaminiui taikomos priemonės, kuriomis užkertamas kelias galimai jo prekybai ar vartojimui, tokia prekyba ar vartojimas ribojamas arba jiems nustatytos specialiosios sąlygos (toliau – prevencinės ir ribojamosios priemonės), – gaminiai, sukurti ir pagaminti profesionaliam naudojimui, tačiau tikėtina, kad iš anksto pagrįstai numatomomis sąlygomis jie gali būti vartojami vartotojų.

Tai profesionaliam naudojimui pagaminti gaminiai, kurie tiekiami vartotojams, kurie gali jų įsigyti ir naudoti be jokių specialiųjų žinių ar mokymo, tai, pvz., elektrinis grąžtas, kampinis šlifuoklis ar stalinis pjūklas, sukurti ir pagaminti profesionaliam naudojimui, bet taip pat tiekiami vartotojų rinkoje (t. vartotojai gali lengvai įsigyti jų parduotuvėse ir patys juos naudoti be jokio specialiojo mokymo).

1–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 023 P. RAPEX padeda užkirsti kelią prekybai rimtą pavojų vartotojų sveikatai ir saugai keliančiais gaminiais ir apriboti jų tiekimą, taip pat palengvina rinkos priežiūros ir vykdymo užtikrinimo veiklos valstybėse narėse veiksmingumo ir nuoseklumo stebėseną.

Komisijos sprendimas kuriuo nustatomos Bendrijos skubaus keitimosi informacija sistemos (RAPEX), nustatytos pagal Direktyvos 2001/95/EB (Bendrosios gaminių saugos direktyvos) 12 straipsnį, ir pranešimo tvarkos, nustatytos pagal tos direktyvos 11 straipsnį, naudojimo gairės (pranešta dokumentu C(2009) 9843) 2010/15/: 2009 m. Komisijos sprendimas kuriuo nustatomos Bendrijos skubaus keitimosi informacija sistemos (RAPEX), nustatytos pagal Direktyvos 2001/95/EB (Bendrosios gaminių saugos direktyvos) 12 straipsnį, ir pranešimo tvarkos, nustatytos pagal tos direktyvos 11 straipsnį, naudojimo gairės (pranešta dokumentu C(2009) 9843) OJ L 22, 26.1.2010, p. kuriuo nustatomos Bendrijos skubaus keitimosi informacija sistemos (RAPEX), nustatytos pagal Direktyvos 2001/95/EB (Bendrosios gaminių saugos direktyvos) 12 straipsnį, ir pranešimo tvarkos, nustatytos pagal tos direktyvos 11 straipsnį, naudojimo gairės (pranešta dokumentu C(2009) 9843) (2010/15/ES) EUROPOS KOMISIJA, atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį ir Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, atsižvelgdama į 2001 m. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/95/EB dėl bendros gaminių saugos ( Direktyvos 2001/95/EB 12 straipsniu nustatyta Bendrijos skubaus keitimosi informacija sistema (RAPEX), skirta valstybėms narėms ir Komisijai skubiai keistis informacija apie priemones ir veiksmus, kurių imamasi dėl gaminių, keliančių rimtą pavojų vartotojų sveikatai ir saugai.

mirtinas smugis online dating-84mirtinas smugis online dating-16mirtinas smugis online dating-37

Penktaisiais metais nuo Sprendimo 2004/418/EB priėmimo bendras RAPEX sistema ir taikant pranešimo tvarką pagal Direktyvos 2001/95/EB 11 straipsnį pateiktų pranešimų skaičius išaugo keturis kartus ir tebedidėja.